Foto: Reinier van Willigen

Natuurschade N18 gecompenseerd op landgoed het Lankheet

Door de aanleg van de nieuwe N18 bij Haaksbergen loopt de natuur schade op. Rijkswaterstaat compenseert deze schade op landgoed Het Lankheet.

Op een aantal plekken doorsnijdt de nieuwe N18 de ecologische hoofdstructuur. Ofwel het netwerk van waardevolle, met elkaar verbonden natuurgebieden. Rijkswaterstaat compenseert de ontstane schade door de aanleg van nieuwe natuur wat verder van het tracé.

Dat gebeurt onder andere op landgoed Het Lankheet, waar bloemrijke graslanden terugkeren en de oude loop van de Buurserbeek wordt hersteld. Het riviertje gaat weer meanderen, net als vóór de kanalisering in 1937. Tegelijkertijd wordt langs de zuidoever een brede strook ingericht voor waterberging. Dit idee speelde al langer bij Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Overijssel en Het Lankheet. Door het te combineren met natuurcompensatie door Rijkswaterstaat komen meer middelen beschikbaar. Daardoor kan het beekdalplan in een uitgebreidere vorm worden gerealiseerd.

Oorspronkelijke bedding

Naar verwachting gaan de werkzaamheden in 2019 van start. De grootste ingreep vindt plaats vanaf de Veddersbrug tot aan de nieuwe N18. “Daar wordt de huidige beek écht verlegd naar zijn oorspronkelijk bedding die zich wat zuidelijker bevindt”, zegt Bernard Rouffaer, directeur van landgoed Het Lankheet. “In dat traject wordt een zomerbed gecreëerd. Dat betekent een vrij smalle kronkelende beek, waardoor hij ook in droogteperiodes blijft stromen. Verder wordt een winterbed aangelegd dat de beek tijdens piekaanvoer de ruimte geeft om uit te zetten. Het water kan het aangrenzende bos inlopen en over oude hooilanden stromen. Dat zijn de zogenaamde ‘stroomlanden’ van vroeger. Vergelijk het maar met de uiterwaarden van een grote rivier.”

Hoofddoel van het gezamenlijke project is waterberging en natuurherstel. “Met deze herinrichting anticiperen we op extreem weer, zoals overvloedige regenval en langdurige droogte. Je maakt het landschap als het ware klimaatbestendiger”, zegt Rouffaer. Als lid van de waterschapspartij Water Natuurlijk ondersteunt hij het uitgangspunt dat je water niet louter moet zien als een technisch middel ten behoeve van de economie.

“Beken en rivieren zouden we als een schaars goed moeten beschouwen. Ze zijn letterlijk van levensbelang, ook voor ons mensen. Dat wordt in deze droogteperiode nog maar eens duidelijk.” Ook als de beek niet buiten haar oevers treedt, kunnen de ernaast gelegen oude hooilanden worden bevloeid, bijvoorbeeld in droge periodes. Dat sluit mooi aan bij het eerder in ere herstelde vloeiweidensysteem op het landgoed.

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Lankheet vormen het plaatselijke natuurcollectief De Groene Waaier. “Dat ziet de Buurserbeek als een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden, als een levensader.” Het weer laten meanderen van de beek zal volgens Rouffaer de biodiversiteit bevorderen. “Dankzij de terugkeer van de oorspronkelijke biotoop zullen zich hier weer andere planten- en diersoorten vestigen.”

Het gebied wordt toegankelijk voor wandelaars en opgenomen in de excursies van de Historische Kring Haaksbergen. “Omdat de hoge kades dan deels zijn afgegraven heb je een weidser uitzicht over de landerijenVeel van de Buurserbeek is uit ons geheugen verdwenen. Zo hopen we de historie weer wat tot leven te brengen.”

Tekst: TC Tubantia
Foto: Reinier van Willigen
Categoriën: Het Lankheet
Labels: natuur, N18